08-644 88 00

Huvudrubriker

Glöm inte att rösta efter övertygelse!

Den politiska synen på brottsoffer har som bekant förändrats till det positiva. Det har ofta haft sin grund i insatser från till exempel vår egen organisation redan från dess tillblivelse, skriver Sven-Erik Alhem.

Vi är inne – som alla märkt – i ett betydelsefullt valår. Många kallar det ett supervalår vad det nu ska vara bra för. Vi vet ju att det finns ett EU-val först som en del inte bryr sig särskilt om och därefter följer det ”riktiga” valet i september. Hur som helst har den politiska temperaturen stigit.
Vi har i slutet av mars haft ett mycket intressant panelsamtal i Stockholm med samtliga partiers rättspolitiska talespersoner för att lyfta fram och diskutera partiernas synpunkter på och förhållningssätt till brottsofferfrågorna. Den politiska synen på brotts­offer har som bekant förändrats till det positiva. Det har ofta haft sin grund i insatser från till exempel vår egen organisation redan från dess tillblivelse.
Inte minst viktigt är det med partiernas syn på brottsofferfrågorna från ett EU-perspektiv mot bakgrund av att Europeiska unionen den 4 oktober 2012 antog ett direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer. Mot bakgrund särskilt av EU-direktivets betydelse hade vi bjudit in Frida Wheldon från vår systerorganisation Victim Support Europe att medverka under panelsamtalet; något som under kvällen rönte mycket stor uppskattning.

Eftersom brottsoffer i så hög grad är beroende av att vittnen ställer upp för att kunna få sina rättigheter tillgodosedda, förtjänar särskilt nämnas att företrädarna för samtliga riksdagspartier ställde sig bakom en ändring i förundersökningskungörelsen som skulle innebära en obligatorisk skyldighet för polisen att informera vittnen direkt vid första kontakten att det finns möjlighet att omgående få kontakt med vittnesstöd och alltså inte behöva vänta till en eventuell huvudförhandling.Brottsofferjourens över hela landet finansieringsproblem var naturligtvis en av huvudpunkterna under panelsamtalet. Brottsofferjouren Sverige (nya benämningen i stället för tidigare Brottsofferjourernas riksförbund) har som målsättning att få ekonomiska resurser som skulle möjliggöra för oss att låta alla lokala brottsofferjourer få fri tillgång till kvalificerad utbildning i adekvata ämnen. Det skulle bli rättvist och knyta ihop vår organisation på ett bra sätt. Samtidigt skulle annan affärsinriktad och dyr utbildning som erbjuds från externt håll kunna minimeras. Då får vi också goda möjligheter att inom vår organisation gemensamt diskutera och lyfta fram exempel på angelägen utbildning. Denna målsättning är en av hörnpelarna för att sponsringsansträngningarna är så viktiga. I en riktigt lyckosam framtid vore det bästa möjliga att vi från centralt håll kunde svara för samtliga kostnader som uppkommer för alla våra gemensamma sammankomster. Dit är det emellertid som alla förstår en lång sträcka kvar.

Mitt bland de stora valfrågorna har det varit fantastiskt att tillsammans med tidningens redaktör få träffa en alldeles ”vanlig” människa vid namn Leo Kostin och hans dotter Jessica Kostin i Ljungby! De har tagit ett vällovligt initiativ för att ge brottsoffer stöd. Mer härom i Amanda Säfströms artikel på sidan 6 i tidningen.
Glöm inte att rösta efter övertygelse!

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 2/2014

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.