08-644 88 00

Huvudrubriker

Våldet går inte i pension!

Snart har vi en mycket viktig dag att uppmärksamma. Den 15 juni är det nämligen FN:s Världsdag om våld och övergrepp mot äldre, skriver Sven-Erik Alhem.

Det finns som bekant många grupper av männi­skor som är särskilt sårbara när de utsätts för brott. När gärningsmän hänsynslöst utnyttjar ett sådant förhållande blir de flesta av oss illa berörda. Ibland är det svårt att förstå hur hjärt- och hämningslöst gärningspersonerna förhåller sig när de ger sig på i praktiken försvarslösa brottsoffer. Det kan gälla barn och funktionsnedsatta. Men även när kroppskrafterna sviktar på äldre dagar får vi alla – förr eller senare – endast små möjligheter att på egen hand freda oss från brott. Inom Brottsofferjouren vill vi att lagstiftning snarast ska antas som gör det obligatoriskt för alla som arbetar inom äldreomsorgen och socialtjänsten att skyndsamt anmäla misstanke om våld mot äldre. En utredning ska inte vara beroende av att äldre männi­skor själva tar initiativ till anmälan. Alla har ett ansvar som arbetar inom nämnda myndigheter eller verksamheter, som ju dagligen förutsätts kunna iaktta om det finns tecken på våld mot någon av de äldre i omsorgen. Snart har vi en mycket viktig dag att uppmärksamma och högtidlighålla. Den 15 juni är det nämligen FN:s Världsdag om våld och övergrepp mot äldre. På riksnivå kommer vi i samarbete med pensionärs­organisationer, fackförbund, myndigheter och andra brottsofferstödjande organisationer hålla fanan högt för alla äldre under parollen ”Våldet går inte i pension!”

Tillsammans med generalsekreterare Eva Larsson har jag träffat många företrädare för nästan samtliga politiska riksdagspartier. Under dessa positiva möten har vi informerat om vår betydelsefulla verksamhet och med kraft framhållit att det behövs ekonomisk förstärkning både på det lokala planet och nationellt. Hela vår verksamhet har under det senaste året tyvärr präglats av inte bara alla positiva och fina insatser över hela landet utan dessvärre också av för vårt namn och goda rykte negativa och oproportionerliga stridigheter som fått stor spridning via mediebevakningen inom berörda områden. En helt orimlig arbetsinsats har från bland annat rikskansliets sida måst ägnas åt detta i stället för annan positiv satsning i syfte att gagna alla dem vi är till för att ge stöd.

Det är viktigt att vi skärper kompetens- och även lojalitetskraven på oss själva och att vi inser att vi i vår organisation är till för ge ett medmänskligt fullgott stöd; ingenting annat. Vi ska också vara medvetna om att det aldrig är en medborgerlig rättighet att vara medlem i en ideell förening vars värdegrund, ända­mål och inriktning man motarbetar. En helt annan sak är att det självfallet bör vara högt i tak i en modern organisation. En öppen och rak diskussion bör ske utan smutskastning och illojalt beteende som skadar organisationen och därmed ytterst hela vår förmåga att ge stöd åt brottsoffer, anhöriga och vittnen. När jag skriver dessa rader står vi precis inför den viktiga stämman i maj. Stämman som förhoppningsvis kan komma fram till bra beslut om hur vi bäst ska rusta oss för de ökande kraven framöver. Hoppas verkligen att vi kan enas kring en väl fungerande organisation som gör att vi över hela landet får högsta möjliga kompetens och förmåga att på ett likvärdigt sätt lämna ett fullgott stöd till alla brottsoffer, anhöriga och vittnen.  

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 2/2013

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.