08-644 88 00

Huvudrubriker

Barn som bevittnat våld har rätt till stöd

Det borde vara en självklarhet att alla kvinnor har rätt till frid, men så är det tyvärr inte idag. Barn som bevittnat våld måste också få bästa möjliga hjälp och stöd, skriver Sven-Erik Alhem.   

Inom vår samlade BOJ-organisation kan vi känna stolthet över att alla efter bästa förmåga söker ge hjälp och stöd åt brottsoffer liksom åt de ibland hårt utsatta vittnena. Vi vet att rättsväsendet kan upplevas som en svår, rent av tuff, miljö för dem som kanske bara en enstaka gång får anledning att komma i kontakt med den rättsliga sfären i dess olika konstellationer. Som förbundsordförande är jag stolt och tacksam över vad ni uträttar dagligen ute i landet. Ni är mycket betydelsefulla och uppskattade för allt positivt ni gör.

Temat för just detta nummer är Kvinnofrid. En självklarhet, kan det tyckas, att varenda kvinna ska ha rätt till frid under varje levnadssekund. Så är det dessvärre inte. Så har det heller inte varit om man ser det i ett historiskt perspektiv. Allt ont som drabbat kvinnor långt tillbaks i tiden borde rimligen ha upphört för länge, länge sedan, när genom århundraden synen på alla människors lika värde borde ha fått fullständig genomslagskraft. Den i allmänhet fysiskt starkare mannen har emellertid alltför ofta – oförklarligt nog i vår tid – missbrukat sin kroppsstyrka genom att misshandla, våldta och ibland även döda den kvinna han lever tillsammans med. Även utanför det nära relationssammanhanget har kvinnor i olika situationer utsatts för våld och sexuella övergrepp.  

När kvinnor utsätts för övergrepp i nära relationer kommer skyddslösa barn ofta att drabbas på ett avskyvärt sätt även i de fall de inte utsätts för direkt fysiskt våld. Barnen blir offer för brott som riktas direkt mot deras mammor, vilket kan åsamka dem kraftigt lidande och hälsoproblem. Barnens problem har genom åren behandlats nonchalant såväl rättsligt som socialt. Barn som bevittnar våld måste få all uppmärksamhet samt bästa hjälp och stöd i olika former. En fullödig professionell utredning om vilka behov barnen har i sin utsatthet är både grundläggande och nödvändig. Alla sådana insatser i förhållande till barnen blir också till gagn för den misshandlade kvinnan i hennes svåra belägenhet. I Socialstyrelsens nya handbok Våld lämnas kompletterande råd och stöd – såväl mer övergripande som i enskilda fall när det gäller socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och till barn som bevittnat våld. Handboken rekommenderas verkligen. Den ger god vägledning även åt oss alla i dessa svåra frågor.  

Vi har fått ny lagstiftning inom kvinnofridsområdet som är betydelsefull. Kontaktförbud är den nya beteckningen för vad som tidigare kallades besöksförbud. Besök har som begrepp blivit föråldrat, eftersom det finns så många moderna sätt att integritetskränka på. Sms-, e-post- och telefonkontakter innebär ju inte något fysiskt besök. Därför har begreppet kontakt ansetts bättre för att återspegla vad det är fråga om. Nytt är att åklagaren i sin riskbedömning kan beakta även tidigare brottslighet som riktats mot andra personer än den berörda. Detta kan ofta leda till en snabbare handläggning. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud kan förenas med elektronisk övervakning, troligen med praktisk början under våren 2012.

Vi har fått ett nytt brott – olaga förföljelse, så kallad stalkning. Det innebär att en serie av flera straffbara gärningar, vilka bedömda var för sig kan bedömas vara mindre allvarliga, kan läggas samman till en upprepad kränkning och få ett högt straffvärde på upp till fängelse i högst fyra år. I vår egen verksamhet ska vi fortsätta vår enträgna kamp för att ge stöd och hjälp så långt vi kan. Vi ska bistå dem som är missnöjda med beslut som går dem emot genom att söka få ändring till stånd genom överprövning, när så bedöms lämpligt. Ingen ska behöva låta sig nöja med ett beslut som känns felaktigt utan att ha fått det prövat på en högre nivå.

Sven-Erik Alhem, Tidningen Brottsoffer nr 1/2012

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.